Contact

Postadres: VAG Assuradeuren
Postbus 1003
1810 KA Alkmaar
T. 072-5414243
E. vag@vlieg.nl

Klacht?

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening. Als dat zo is dan horen wij dat graag van u.
Wij hebben regels vastgelegd voor de wijze waarop klachten op het gebied van onze dienstverlening worden behandeld. Een adequate afhandeling van de klacht verbetert de service naar u, als indiener van de klacht en geeft ons informatie omtrent soort en omvang van klachten waardoor wij een kwaliteitsverbetering in onze dienstverlening tot stand kunnen brengen.

Als u een klacht heeft kunt u deze schriftelijk of via e-mail aan ons melden. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging van de medewerker die de klacht in behandeling neemt. Uiteraard is dit niet degene over wiens handelen uw klacht gaat. Tevens geeft hij / zij aan binnen welke termijn de klacht zal worden afgehandeld (in beginsel 8 werkweken). Ook tussendoor ontvangt u (na 3 resp. 6 werkweken) schriftelijk bericht over de stand van zaken.

Als er tussen u en ons geen overeenstemming wordt bereikt over de oplossing van de klacht door ons, heeft u daaraanvolgend de mogelijkheid tot het kosteloos indienen van een klacht bij de Financiële Ombudsman van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Deze Ombudsman is onafhankelijk en bemiddelt tussen partijen.
De VLIEG Advies Groep (incl. VAG Assuradeuren) heeft zich geconformeerd aan de bindendheid van de uitspraken van de Geschillencommissie Kifid. U kunt zich daarnaast ook tot de burgerlijke rechter wenden.