Over ons

VAG Assuradeuren is het volmachtbedrijf van VLIEG Verzekeringen / VLIEG Advies Groep met volmachten van gerenommeerde verzekeringsmaatschappijen. Dit zusterbedrijf van VLIEG Verzekeringen werd al opgericht in 1982.

Als gevolmachtigde hebben wij de bevoegdheid om producten van verzekeraars onder ons eigen merk te verkopen. Voor u als klant levert dit veel voordelen op. Door de perfect op elkaar afgestemde automatisering kunnen wij onze klanten een snelle polisafgifte bieden.

Onze eigen schadeafdeling draagt zorg voor een zeer snelle en deskundige afwikkeling van schades. Alles wordt direct binnen ons bedrijf geregeld.

Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van alle uitgebreide mogelijkheden van onze volmacht-maatschappijen. Als volmachtbedrijf zijn wij een snelle schakel tussen de assurantietussenpersoon en de verzekeringsmaatschappijen.

Conflicterende situaties

VAG Assuradeuren werkt als volmachtbedrijf nauw samen met VLIEG Verzekeringen. Als bemiddelaar hebben zij ook een voorlopige dekkingsbevoegdheid. Om conflicterende situaties te beperken is er een duidelijke scheidslijn aangebracht tussen de taken en bevoegdheden van VAG Assuradeuren en die van VLIEG Verzekeringen. Ondanks de taakscheiding kan het voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat. Wij hanteren daarin het volgende beleid:

 • Binnen VAG Assuradeuren is de feitelijke leider eindverantwoordelijk voor het volmachtbeleid.
 • Bij onduidelijkheid binnen omschreven procedures, instructies of overige documenten over de handelswijze in bepaalde situaties (in het kader van de verleende volmachten), beslist de feitelijk leider van VAG Assuradeuren.
 • Beslissingen omtrent het afwijken van omschreven procedures, instructies en overige documenten worden genomen:
  binnen de bevoegdheden van de verleende volmachten na schriftelijke toestemming van de feitelijk leider van het volmachtbedrijf;
  in afwijking van de bevoegdheden van de verleende volmachten met schriftelijke toestemming van de feitelijk leider van het volmachtbedrijf en van de volmachtgever.
 • Als er bij een schade gediscussieerd wordt over de schuldvraag en er zijn twee of meer van onze (volmacht)verzekerden bij betrokken, dan wordt de schaderegeling geheel of gedeeltelijk uit handen gegeven aan een van de betrokken verzekeraars/volmachtgevers.

Conflicterende situaties kunnen ontstaan in de volgende gevallen:

  • coulance (onverplichte) schade-uitkering;
  • uitbetalen van een niet gedekte schade;
  • het afwijzen van een niet gedekte schade;
  • conflicterende schuldvraag tussen één of meerdere verzekerden;
  • B/M terugval al dan niet toepassen bij een niet afgewikkelde schade (i.g.v. discussie over schuldvraag);
  • een te laag premie-tarief hanteren;
  • korting verlenen op de premie (bijv. in de vorm van extra B/M-treden);
  • een te zwaar risico in volmacht accepteren;
  • onvoldoende of geen preventiemaatregelen eisen, waar deze wel vereist zijn;
  • afwijken van de geldende opzegtermijn;
  • afwijken van de premie respijt termijn (dekking niet opschorten bij non-betaling).

Fraude

In geval van een vermoeden van fraude (een verzekerde probeert bewust een uitkering te verkrijgen op grond van een verzekering terwijl hij weet dat hij daarop geen recht heeft dan wel recht heeft op een lager bedrag dan het door hem geclaimde) meldt VAG Assuradeuren dit bij de verzekeraar die het risico draagt voor de verzekering waarop de claim gedaan wordt. In overleg met deze verzekeraar zullen er, na nader onderzoek, vervolgstappen genomen worden. Deze kunnen bestaan in weigering van uitkering, doorhalen van de verzekering, melding bij het Openbaar Ministerie. Ook worden de gegevens van deze verzekerde opgenomen in het Fraude Informatie Systeem Holland (FISH, meer informatie: http://www.stichtingcis.nl/Consumenten.aspx).